Page 4 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

ekspresem
4
|
puls
intercity
|
6/2013
Grupa PKP
w Parlamencie Europejskim
6 czerwca br., w siedzibie Parlamentu Euro-
pejskiego w Brukseli, odbyła się dyskusja
nad propozycjami legislacyjnymi składającymi się
na Czwarty Pakiet Kolejowy. Gospodarzem wyda-
rzenia było ugrupowanie Europejskiej Partii Ludowej
(EPP). W trakcie debaty Grupę PKP reprezentował
Paweł Hordyński – członek zarządu ds. finansowych
PKP Intercity.
Komisja Europejska pod koniec stycznia br. przedsta-
wiła założenia Czwartego Pakietu Kolejowego, który jest
obecnie przedmiotem analiz w Parlamencie Europejskim.
Projekt przewiduje m.in. liberalizację kolejowych przewo-
zów pasażerskich, rewizję przepisów dotyczących świad-
czenia usług publicznych (PSO), usprawnienie zarządza-
nia i bezpieczeństwa kolei oraz reformy techniczne.
Dyskusja poświęcona Czwartemu Pakietowi Kolejowe-
mu odbyła się w trakcie posiedzenia największej frakcji
politycznej – Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Debacie
przewodniczył Mathieu Grosch, koordynator EPP ds.
transportu i jednocześnie poseł sprawozdawca ds. rewizji
PSO. Z dużym zainteresowaniem europosłów spotkały się
opinie i komentarze prezesa Hordyńskiego, który przed-
stawił stanowisko PKP.
Spółki Grupy PKP aktywnie uczestniczą w konsulta-
cjach i monitorują proces legislacyjny Czwartego Pakietu
Kolejowego, który ma istotne znaczenie dla przyszłości
sektora kolejowego w Unii Europejskiej.
Tomasz Lachowicz
, dyrektor przedstawicielstwa Polskich Kolei Państwowych w Brukseli
Nieformalne spotkania i rozmowy nad Czwartym Pakietem trwają od dłuższego czasu. Grupa PKP jest
partnerem w tym dialogu, co potwierdza m.in. otrzymane przez PKP S.A. od koordynatora EPL ds.
transportu pana Mathieu Groscha zaproszenie i możliwość przedstawienia naszych uwag do całego
pakietu. Wcześniej prezentowaliśmy stanowisko wobec przedstawicieli wszystkich innych ugrupowań
politycznych, których posłowie zaangażowani są w proces legislacyjny. Jeśli chodzi o harmonogram
prac Parlamentu, to na początku lipca spodziewane jest przedstawienie przez posłów sprawozdaw-
ców raportów do poszczególnych propozycji legislacyjnych składających się na pakiet, które następ-
nie będą przedmiotem prac parlamentarnej Komisji Transportu i Turystyki. Udział Grupy PKP
na spotkaniu w Parlamencie Europejskim wpisuje się w cykl działań przedstawicielstwa w Brukseli,
a jednocześnie stanowi swego rodzaju potwierdzenie znaczenia Polski na mapie kolejowej UE, dostrzegane
przez przedstawicieli nie tylko Parlamntu, ale także Komisji Europejskiej.
Bogdan Marcinkiewicz
, poseł do parlamentu europejskiego
Cieszy mnie fakt, że między innymi dzięki podjętym przeze mnie staraniom w EPL, Polskie Koleje otrzymały
możliwość przedstawienia w Parlamencie Europejskim swojego stanowiska w toczącej się w Brukseli debacie
nad Czwartym Pakietem Kolejowym. Jest to o tyle ważne, że przygotowany przez Komisję Europejską pakiet
jest milowym krokiem w procesie kształtowania się unijnego rynku kolejowego, który reguluje miedzy innymi
modele struktur funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych. Zaproszenie Grupy PKP na wewnętrzne
wysłuchanie grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej, największej frakcji w PE, pozwoli europo-
słom pracującym nad pakietem nie tylko na lepsze zrozumienie problematyki kolejowej w Polsce, ale
jest również potwierdzeniem pozytywnego odbioru i obecności samego PKP w Brukseli
.
Wybrane tezy wystąpienia w PE
PKP Intercity nie zgadza się z ograniczeniami PSO, które
prowadzą do wyłączenia z jego zakresu przewozów dale-
kobieżnych i międzynarodowych. Popiera idee niedyskry-
minowanego dostępu do taboru (z pozostawieniem spo-
sobu jego zapewnienia w gestii poszczególnych państw)
oraz liberalizację krajowych rynków przewozów pasażer-
skich, pod warunkiem spójnego finansowania PSO i infra-
struktury kolejowej. Zdaniem PKP udział przedsiębiorstw
kolejowych we wspólnych systemach sprzedaży biletów
powinien być dobrowolny. Poparcia nie ma pomysł po-
wołania Wspólnego Europejskiego Zarządcy Infrastruktu-
ry SERIM.