Page 28 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

Puls
na wakacje
28
|
puls
intercity
|
6/2013
Vademecum
FIP-a
Czym jest FIP?
FIP to Zrzeszenie do Spraw Międzynarodowych Ulg
Przejazdowych dla Personelu Kolejowego. Jest organizacją
działającą w ramach Międzynarodowego Związku Kolei
(UIC). PKP należy do zrzeszenia od 1985 roku.
Dla kogo?
Uprawnienia przysługują pracownikom zatrudnionym
co najmniej rok wmomencie występowania o dokumenty
FIP oraz członkom ich rodzin (zalicza się do nich małżon-
ka pracownika prowadzącego z nim wspólne gospodar-
stwo domowe oraz zamieszkujące z nim dzieci - do ukoń-
czenia 25 roku życia - pod warunkiem, że nie pracują i nie
zawarły związku małżeńskiego). Warunkiem jest także
posiadanie poświadczenia wykupu ulgowych przejazdów.
Uwaga, od klasy, na którą jest poświadczenie, zależy klasa
biletów FIP – ktoś, kto w kraju korzysta z ulgi tylko na 2.
klasę, może wykupić książeczkę FIP również tylko na tę
klasę.
Jakie dokumenty?
Pracownicy oraz członkowie rodzin mogą ubiegać się o:
Międzynarodową Książeczkę Biletową dla Personelu Kole-
jowego FIP (popularnie zwaną książeczką biletową FIP),
Międzynarodową Kartę Zniżek dla Personelu Kolejowego
FIP (kartę zniżek FIP), bezpłatne bilety na koleje OSŻD,
bezpłatne bilety i zniżki na inne koleje zagraniczne.
Książeczki biletowe są ważne przez okres trzech mie-
sięcy. W jednej może znajdować się maksymalnie sześć
kuponów biletowych. Jeżeli na podróż będzie składać się
więcej przejazdów, można wykupić dodatkową książecz-
kę – również 6-biletową. Książeczkę należy podpisać. War-
to pamiętać, że jest ważna z paszportem (lub dowodem
osobistym na terenie Unii Europejskiej) właściciela i na żą-
danie konduktora musimy się wylegitymować. Po wpisa-
niu daty podróży, ważność danego kuponu biletu kończy
się o godz. 24:00 następnego dnia.
Karta zniżek może być wydana na jedną osobę lub kilka
należących do tej samej rodziny. Ważność karty potwier-
dzają naklejone na nią znaczki. Jeden znaczek przedłuża
obowiązywanie o rok.
Jak zdobyć?
Wnioski o wydanie dokumentów FIP - z Centrali i Za-
kładów - spływają do Biura Kadr PKP Intercity w Centrali
Spółki (zajmuje się nimi pani Leokadia Czekała). Do wnio-
sku powinno być dołączone pismo przewodnie sporządzo-
ne przez pracownika komórki kadrowej i podpisane przez
Dyrektora Zakładu. Powinno zawierać następujące dane:
imię i nazwisko wnioskodawcy, informacja, o jakie doku-
menty występuje (książeczka, karta zniżek i/lub znaczek),
datę zatrudnienia w PKP Intercity oraz klasę posiadanego
poświadczenia wykupu ulgowej usługi transportowej. Do
wniosku należy dołączyć potwierdzenie wymaganej za
dany dokument FIP opłaty, dokonanej na numer rachun-
ku bankowego PKP SA:
BRE BANK S.A. 74 1140 1010 0000 3075 6900 1117
(w tytule wpłaty np. „opłata za bilety FIP”).
Wnioski trafiają do Centrali PKP SA. Stamtąd do Biura
Kadr PKP Intercity przekazywane są dokumenty FIP dla
pracownika.
Zanim dowiecie się, gdzie warto wyruszyć z FIP-em, wyjaśniamy, jak korzystać z tego wygodnego
sposobu międzynarodowego podróżowania koleją.
Ile to kosztuje?
Opłata za wydanie książeczki biletowej FIP:
25 zł (dodatkowa książeczka również kosztuje
25 złotych).
Opłata za wydanie pierwszej karty zniżek FIP
ze znaczkiem: 60 zł.
Opłata za wydanie znaczka ważności do karty
zniżek FIP: 25 zł.