Page 24 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

z życia firmy
24
|
puls
intercity
|
6/2013
Jeden za wszystkich,
wszyscy (płacą) za jednego
Segregacja surowców wtórnych – godny pochwały dobrowolny nawyk, a od 1 lipca obowiązek,
który na wszystkich nas – w domu i w pracy – nałożą przepisy. Przestrzegać ich musimy bez
wyjątku, bo nawet jedna osoba, poprzez lenistwo, czy brak wiedzy, może zniweczyć wysiłek
pozostałych.
Zarządzenia, instrukcje, kary to nie najlepszy sposób
na proekologiczną mobilizację. Segregując surowce musi-
my robić to dla siebie – z przekonaniem, że warto dbać
o środowisko, z którego korzystamy my, nasi bliscy. Do-
brym chęciom musi towarzyszyć oczywiście wiedza,
co i gdzie wrzucać.
Dlaczego się nie chce…
Czy to w domu, czy w pracy przeszkody są te same. Ła-
twiej jest mieć jeden pojemnik niż kilka. W biurze łatwiej
wrzucić plastikową butelkę razem z papierem po kanapce
do kosza przy biurku niż za każdym razem iść do miejsca
segregacji. Na dodatek słoiczek po dżemie czy musztar-
dzie należałoby umyć, zdjąć zakrętkę i oderwać etykietę.
Z papieru trzeba wyjąć zszywki, a od koperty oderwać pla-
stikowe okienko… mnóstwo pracy.
Sporo problemów mogą też sprawić kolory pojem-
ników. Zgodnie z najpowszechniejszym podziałem
szkło wrzucamy do zielonego, papier do niebieskiego,
a plastik do żółtego kontenera. Jeśli dodatkowo natrafimy
na biały pojemnik, wrzucamy do niego szkło bezbarw-
ne, a do zielonego tylko barwione. Kosz czerwony może
służyć do gromadzenia wszystkich łącznie opakowań su-
rowcowych – zastępuje wówczas żółty, zielony i niebieski,
ale gdy stoi obok nich, zwykle znajdziemy na nim napis
„Metal”. Od tego zależy gdzie wyrzucimy np. aluminiowe
i metalowe puszki – jeśli nie ma czerwonego, właściwy jest
żółty pojemnik.
To nie wszystko.
Wszelkie odpady przemysłowe, po-
chodzące z procesów technologicznych związanych
z naprawami, przeglądami technicznymi, konserwa-
cją oraz remontami wagonów i lokomotyw nie mogą
być mieszane z odpadami komunalnymi!
Akumulatory,
elektrośmieci (czyli zużyty lub niepotrzebny sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny), opakowania po farbach, lakie-
rach i rozpuszczalnikach, przepracowane oleje i smary,
szmaty, ubrania ochronne i czyściwa trzeba gromadzić od-
dzielnie, w specjalnie wyznaczonych pojemnikach na te-
renie zapleczy technicznych.
Brak wiedzy, proekologicznej świadomości, wiary
w skuteczność tego typu akcji, czy po prostu lenistwo pro-
wadzą do tego, że poziom selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w statystycznej polskiej gminie wynosi od 2
do 5 procent. Przykładowo w Szwecji, czy Niemczech jest
to ponad 90 procent. Wyjątkiem jest recykling opakowań
aluminiowych, gdzie został osiągnięty poziom 67 procent
– wyższy od wymaganego w przepisach. Dlaczego? To wie
chyba każdy, kogo budzi nad ranem dochodzący zza okna
odgłos zgniatanych puszek.
Dlaczego warto chcieć…
Oszczędności
– tak jak w skali mikro odczujemy
je w naszym gospodarstwie domowym, tak w skali ma-
kro mniej będzie płacić nasza firma. Więcej gotówki
w budżecie zawsze się przyda. Ktoś powie: „tych pienię-
dzy, my pracownicy, i tak nie zobaczymy”, więc mamy
też argument dla pesymistów – nie trzeba będzie szukać
funduszy na kary, które mogą zostać nałożone na spółkę
w przypadku wykrytych nieprawidłowości. A „fuszerka”
nie przejdzie. Nie da się zadeklarować, że segregujemy,
a potem wyrzucać wszystkiego razem – to jak wywiązu-
jemy się z obowiązku sprawdzi firma odbierająca odpady,
a ją z kolei „rozliczy” gmina.
Ekologia
– pewnie każdy nie raz słyszał, że kartka
zmarnowanego papieru to kawałek lasu, który trzeba bę-
dzie wyciąć. Trąci patosem, ale jest do bólu prawdziwe…
1 tona papieru wyprodukowana z makulatury to 17 drzew,
które mogą nadal rosnąć. Oszczędza się przy tym blisko
1,5 tys. litrów ropy naftowej i 26 tys. litrów wody.
Odpady z tworzywa sztucznego są bardzo pożyteczne.
To jedyny surowiec, który można poddać recyklingowi,
wielokrotnie przerabiając na nowe wyroby. Polarowa blu-
za, którą nosimy mogła powstać z 35 zużytych butelek
PET. Kanistry, słupki drogowe, zabawki, długopisy, meble
Konkurs
Ogłaszamy konkurs na najbardziej pomysłowy, ekologiczny,
kolorowy i… wypełniony mini punkt zbiórki. Zdjęcia można przesyłać
na adres: puls@intercity.pl. W miarę możliwości postaramy się przy-
znać nagrodę zadowalającą wszystkich pracowników, którzy stworzą
zwycięski… ekośmietnik.
Chętnie poznamy też Państwa opinie, czy segregujecie śmieci,
czy warto to robić, co jest największą przeszkodą, jak zmobilizować
tych, którzy nie mają proekologicznych nawyków.