Page 23 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

z życia firmy
puls
intercity
|
6/2013
|
23
nych. Profesjonalny konduktor musi
mieć oczy dookoła głowy i intuicję
godną psychologa. Natomiast facho-
wy maszynista powinien nieustannie
wykazywać się zarówno refleksem
i szybkością, jak i opanowaniem.
Dnia 14 marca 2013 roku pan
Wilkowski pełnił obowiązki
służbowe maszynisty pojaz-
du trakcyjnego prowadząc
(…) pociąg „Pojezierze” re-
lacji Gdynia Główna – Kato-
wice. Po wyjeździe z łuku (…)
zobaczył, że na przejeździe
niestrzeżonym, w odległości
około 250 metrów od pocią-
gu, stoi samochód ciężarowy
– TIR. Maszynista rozpoczął
nagłe hamowanie (…). Dzię-
ki błyskawicznej reakcji ma-
szynisty udało się uniknąć
zderzenia pociągu z samo-
chodem ciężarowym, który
nie był w stanie samodzielnie
zjechać z przejazdu kolejo-
wego z powodu awarii.
Zbigniew Rączkowski,
Dyrektor Zakładu Północnego
Empatia dla najbardziej
potrzebujących
Będąc w pełni sił fizycznych, trud-
no sobie wyobrazić, jakie trudności
musi pokonać niepełnosprawny,
udając się w podróż. Co większość
z nas robi, gdy do odjazdu zostaje nie-
bezpiecznie mało czasu? Podbiega…
A jak odnajdujemy właściwy pociąg?
Dzięki temu, że jesteśmy w stanie
zobaczyć wyświetlacze informacyj-
ne i usłyszeć zapowiedzi megafono-
we… Nieczynna winda, konserwacja
schodów ruchomych, wejście do po-
ciągu – niby nic strasznego, a dla po-
dróżnego o ograniczonej mobilności
ruchowej prawdziwe wyzwanie…
Wyobraźmy sobie umieszczenie ba-
gażu na półce, siedząc na wózku lub
opierając się o kule. Aby podróżować
bez barier, przydają się liczne udo-
godnienia i innowacyjne rozwiąza-
nia techniczne, ale nieoceniona jest
empatia i życzliwość osób dookoła.
Najważniejsze jest, żeby nie zostać
samemu, by wiedzieć, do kogo się
zwrócić o pomoc i mieć pewność, że
zostanie się wysłuchanym.
Składam serdeczne podzię-
kowania, za okazaną po-
moc, pracownikom Zakładu
PKP Intercity SA w Krako-
wie, do których zgłasza się
potrzebę pomocy osobom nie-
pełnosprawnym. W dniach
8-10.05.2013 roku podróżowa-
łam wraz z niepełnospraw-
ną córką na trasie Gdańsk-
-Zakopane i z powrotem.
Pomimo prac modernizacyj-
nych i komunikacji zastęp-
czej na odcinku Nowy Targ
– Zakopane, dzięki pomocy
wszystkich
pracowników
mogłam odbyć pooperacyj-
ną wizytę w szpitalu ortope-
dycznym w Zakopanem. Nie
po raz pierwszy pracownicy
tutejszego Zakładu udzielili
mi pomocy wykraczającej
poza standardową, więc tym
bardziej – jeszcze raz dzięku-
ję i pozdrawiam.
Dorota Duda,
pasażerka
Z pomocą w każdej sytuacji
Nie ma najmniejszych wątpliwości
co do faktu, że zdrowie jest najważ-
niejsze. Wszędzie, a więc podczas po-
dróży także, może dojść do nagłego
wypadku lub chwilowego pogorsze-
nia stanu zdrowia. Grunt to umieć
zachować zimną krew i wiedzieć, jak
postępować. Pamiętając jednocześnie,
że czasami pierwsze minuty decydują
o uratowaniu komuś życia. Gotowość
do udzielenia pomocy, niepozostawa-
nie biernym buduje zaufanie i poczu-
cie pasażerów, że są w dobrych rękach.
Chciałbym
wyrazić
po-
dziękowanie dla drużyny
konduktorskiej
obsługują-
cej pociąg EIC 3116 Maria
Skłodowska-Curie w dniu
23.05.2013 w relacji Kra-
ków – Warszawa. Wracając
z delegacji z Krakowa, byłem
świadkiem jak Pracownicy:
Zbigniew Lewczuk (Kierow-
nik pociągu) oraz Paweł Swi-
narski (Konduktor) w bardzo
sprawny sposób zorganizo-
wali pomoc dla osoby, która
zasłabła w czasie podróży.
(…) W mojej ocenie dzięki ta-
kiej postawie Podróżni mogli
zaobserwować, że na pracow-
ników PKP IC można liczyć.
Dariusz Dąbkowski,
Naczelnik Wydziału Systemów
Obsługi Pasażerów