Page 22 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

z życia firmy
22
|
puls
intercity
|
6/2013
Dobra obsługa – to się opłaca!
Podróżni, owszem, potrafią czasami okazywać swoje niezadowolenie, ale umieją również docenić
pozytywne działania. Starania naszych pracowników nie idą na marne. Do spółki dociera coraz
więcej podziękowań.
Nawiązanie dobrej relacji z pasa-
żerem jest bardzo istotnym elemen-
tem obsługi zarówno w kasie, jak
i już na pokładzie. Kasjerzy i człon-
kowie drużyn konduktorskich ni-
czym żywe wizytówki pracują na sa-
tysfakcję klientów, a co za tym idzie
– postrzeganie firmy.
Co jest ważne dla podróżnych?
Uniwersalnego przepisu niestety nie
ma, ponieważ każdy klient wymaga
indywidualnego podejścia. Jednak jest
coś, co zawsze popłaca i procentuje –
zapał do pracy, pozytywne nastawie-
nie i dobre chęci. Liczy się profesjona-
lizm i kompetencje oraz serdeczność
i uczynność. Dodatkowo pasażerowie
doceniają cierpliwość i zrozumienie,
a także zwykłą ludzką empatię.
Serce i zrozumienie
Sytuacje bywają różne, szczegól-
nie podczas podróży. Wcale nie tak
trudno spóźnić się na pociąg lub nie
zdążyć na kolejne skomunikowa-
nie. Czasami nie trzeba wiele, aby
podróżny poczuł się zauważony
i wysłuchany. Bywa, że rozwiązanie
problemu jest prostsze niż nam się
wydaje i leży w zasięgu ręki pracow-
nika i… jego telefonu. A dla pasażera
„niemożliwe staje się możliwe”.
Serdeczne
podziękowania
dla konduktora
[Sławomi-
ra Gala]
za to, że chociaż nie
musiał to postarał się i sko-
munikował swój pociąg z po-
ciągiem 11011. Ten Pan wyka-
zał się bardzo dużym sercem
i zrozumieniem, dziękuję.
Beata Tarwel
, pasażerka
Miła i profesjonalna obsługa
Nic nie budzi większego zaufania
niż rzetelna wiedza przekazywana
z uśmiechem i w przystępny sposób.
Wdżungli regulaminów i taryfowych
przepisów nie ma nic cenniejszego
niż fachowa rada eksperta. W rolę
ofertowych wyroczni codziennie
wcielają się pracownicy kas bileto-
wych. Jako pierwsi stają na drodze
pasażerów, a jak wiadomo – pierwsze
wrażenie jest najważniejsze.
Chciałam serdecznie podzię-
kować Pani Lucynie Adam-
czyk, kasjerce z dworca PKP
Kielce, za przemiłą obsługę.
Pani Lucyna wykazała się
niezwykłącierpliwościąipro-
fesjonalizmem. Oby więcej ta-
kich Pań w kasach.
Barbara Staniec,
pasażerka
Korzystając z okazji chcia-
łem serdecznie podziękować,
że na PKP Intercity w ka-
sach pracują tak przeurocze
i miłe Panie, otwarte w stronę
klienta, pragnące pomóc za-
gubionemu pasażerowi. Pro-
szę przekazać serdeczne po-
dziękowania Pani Alfredzie
Błażejczyk. Tak trzymać…
Dziękuję Pani.
Arkadiusz Stański,
pasażer z Warszawy
Dbanie o bezpieczeństwo
Służba kolejowa to nie tylko kon-
takt z pasażerem, lecz także odpowie-
dzialność za niego na pokładzie po-
ciągu. Na zaufanie pasażerów pracuje
się latami, dlatego tak ważne jest, aby
nie dopuszczać do sytuacji w choćby
najmniejszym stopniu zagrażających
poczuciu bezpieczeństwa podróż-