Page 19 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

z życia firmy
puls
intercity
|
6/2013
|
19
Widziane z Zakładów
Janusz Kazior,
Zastępca Dyrektora ds. han-
dlowych, Zakład Zachodni
Diagnoza jest całkowicie
nowym wyznawaniem dla
całego Zakładu. Wierzymy,
ze pozwoli wskazać kierun-
ki działania dla nas wszystkich. Drużyny konduktorskie
wymagają stałego doskonalenia – codzienna praca stawia
nowe zadania, które musimy realizować na najwyższym
poziomie – z drugiej strony jesteśmy pewni, że wśród
pracowników drużyn konduktorskich jest wielu, którzy
wykorzystają diagnozę do określenia swoich własnych
ścieżek rozwoju. Nie możemy być człowiekiem z biblijnej
przypowieści, który zakopuje swój talent – każdy rozwój
procentuje – pozwala również z optymizmem spoglądać
w przyszłość.
Zbigniew Dopierała,
Zastępca Dyrektora ds.
handlowych, Zakład Pół-
nocny
Diagnozakompetencjipra-
cowników drużyn kon-
duktorskich to coś nowego,
a w związku z tym również coś, co pociąga za sobą trochę
niepewności, tym bardziej że zadanie to zlecono firmie ze-
wnętrznej.Ważne żebywwyniku przeprowadzonej diagnozy
Struktura i role w zespole projektowym