Page 17 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

z życia firmy
puls
intercity
|
6/2013
|
17
Zostanie wprowadzony zakaz insta-
lacji softwaru bez zgody helpdesku.
Obecnie każdy pracownik może
zainstalować dowolne programy.
To stwarza potencjalne zagrożenie
interwencji
Business Software Al-
liance –
organizacji zrzeszającej
komercyjnych producentów opro-
gramowania komputerowego. BSA
może wystąpić o zarekwirowanie
komputerów i wytoczyć proces
za naruszenie praw autorskich.
Zmiany będą dotyczyły także logo-
wania, każdy pracownik będzie miał
„silne” hasło o określonym terminie
ważności.
Co udało się zmienić w ciągu
ostatniego półrocza?
Wdrożyliśmy NODa, nowy pro-
gram antywirusowy. Nie wszystko
poszło idealnie z uwagi na trudną
infrastrukturę sieciową, nie udało się
wszystkiego przeprowadzić zdalnie.
Dlatego pracownicy, którzy nie mają
jeszcze programu na swoich kompu-
terach powinni zgłosić to do help-
desku. Występują jeszcze zaległości
w rozwiązywaniu zgłoszeń, ale czas
realizacji skrócił się i mam nadzie-
ję, że pracownicy już to zauważa-
ją. A będzie coraz lepiej. Udało się
usprawnić i przyspieszyć zakupy
sprzętu i podzespołów. Najwięcej
zgłoszeń do tej pory zalegało z po-
wodu skomplikowanej procedury
zakupowej. Teraz jesteśmy w stanie
skrócić ją do tygodnia. Warto pod-
kreślić, że przestój komputera po-
woduje wymierne straty, zwłaszcza
w tak newralgicznych obszarach jak
sprzedaż. Ale liczą się nie tylko pie-
niądze. Firma traci też na wizerun-
ku, np. gdy klient z powodu awarii
nie może kupić biletu. Ponadto, je-
żeli serwisant wiele razy podchodzi
do komputera kwalifikującego się
do wymiany, traci czas i on, i użyt-
kownik, który na tym urządzeniu
pracuje.
Czy zmieniła się filozofia IT
w naszej firmie?
IT musi się rozwijać, musi mieć
wykwalifikowanych ludzi i narzę-
dzia. Intercity przez wiele lat nie
inwestowało w ten obszar działania
spółki. Wraz z nowym zarządem po-
jawiło się nowe spojrzenie, jest chęć
zmian i nadgonienia czasu. Zmieniło
się też nastawienie pracowników Se-
rvice Desk. Wcześniej nie było wizji,
jak ten dział ma funkcjonować, a oni
często byli „chłopcami do bicia”, gdy
coś nie działało.
Zmieniła się także organizacja
helpdesku…
Sprawniejsze funkcjonowanie jest
możliwe dzięki przejęciu wszystkich
oddziałów w kraju. W Wydziale Se-
rvice Desk pracuje obecnie 12 osób
(wcześniej 3-4), a do końca roku
powinno być ich 20 w całej Polsce –
trwają rekrutacje w Poznaniu, Wro-
cławiu i Krakowie. Optymalny stan
to trzech serwisantów na każdy Za-
kład, aby zapewnić wysoki poziom
usług i brak zakłóceń w ich świad-
czeniu, gdy np. ktoś idzie na urlop.
Wpięcie w jedną strukturę przyspie-
szyło realizację zgłoszeń i podejmo-
wanie decyzji.
Serce systemu pozostaje jednak
przy Żelaznej?
Centrala spółki będzie centrum
dystrybucji polityk i procedur, prze-
kazywanych do Zakładów i dalej
w teren. Stąd będzie zarządzana in-
frastruktura. W centrali również są
przewidziane wzmocnienia kadro-
we. Warto podkreślić, że pracownicy
Service Desk nie będą tylko reago-
wali na zgłoszenia pracowników, ale
również odpowiadali za utrzymanie
komputerów, bazy CMDB (środków
trwałych), stan i obieg sprzętu. Będą
tworzyli grupy kompetencyjne, spe-
cjalizujące się w konkretnych zagad-
nieniach.
Jeśli jesteśmy przy Centrali…
Service Desk jest tu zaanga-
żowany też w ważną zmianę,
a właściwie zamianę miejsc…
Na weekend 28-30 czerwca za-
planowana jest przeprowadzka.
Na trzecie piętro siedziby przy Że-
laznej przeniosą się z siódmego pię-
tra pracownicy pionu finansowego,
a także Biuro Zakupów Centralnych
z Grochowa. Przestrzeń przygotowa-
no zgodnie z koncepcją open space.
Pracownicy będą korzystali z nowe-
go wyposażenia, w tym nowych biu-
rek. Powstanie tam także największa
w siedzibie sala konferencyjna – dla
32 osób, z pełnym wyposażeniem
multimedialnym. Po przeniesieniu
pozostałych pracowników z siód-
mego piętra na niższe kondygnacje,
również ono zostanie zaadaptowane
na open space.
Przeprowadzą się ludzie i kom-
putery…
Przeprowadzka będzie dużym
wyzwaniem także dla Wydziału Se-
rvice Desk. Serwisanci nadzorują
podłączenie sprzętu komputerowego
w nowym miejscu. Zrobimy wszyst-
ko, żeby w poniedziałek, 1 lipca,
użytkownicy na swoich nowych sta-
nowiskach pracy nie mieli żadnych
problemów. Jeśli jednak w pierw-
szych dniach po przeprowadzce zło-
śliwość rzeczy martwych dałaby o so-
bie znać, prosimy o wyrozumiałość
i jak najszybsze zgłaszanie sygnałów
przez system RT.
Zaczęliśmy od dobrej wiadomo-
ści, jaką są nowe komputery,
wiec zakończmy też optymi-
stycznymi nowinami. Na jakie
jeszcze udogodnienia mogą li-
czyć pracownicy?
Testujemy serwisy, żeby wybrać je-
den na całą Polskę, z którym zostanie
podpisana umowa ramowa na obsłu-
gę drukarek i sprzętu komputerowe-
go. Rozstrzygnięty będzie przetarg
na scentralizowany system wydru-
ku. Nie ma potrzeby, żeby drukarka
była w każdym pokoju. W zamian
pracownicy będą mieli do dyspozycji
nowoczesny sprzęt, dobrze skonfi-
gurowany, na którym po autoryzacji
wydrukują wszystko, co potrzebu-
ją do pracy. W planach jest budowa
systemu obiegu dokumentów elek-
tronicznych. Wydział Service Desk
będzie też wspierał wdrożenie narzę-
dzi Lync, Exchange i SharePoint. Ten
bardzo ważny, mogący zmienić obraz
firmy projekt, realizuje Biuro Infor-
matyki.