Page 15 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

z życia firmy
puls
intercity
|
6/2013
|
15
Często zamiast z zadaniami,
pracownikom przychodzi zma-
gać się ze swoim, nierzadko wie-
kowym, narzędziem pracy…
Wymiana komputerów powin-
na rozpocząć się w perspektywie
najbliższych tygodni. Zamówiony
sprzęt jest już produkowany. Będzie
obowiązywał klucz – to, co najstar-
sze wymieniamy jako pierwsze, ale
to nie oznacza, że każdy pracownik
może liczyć na fabrycznie nowy
komputer. Sprzęt będzie migrował.
Nowo zakupiony trafi do komó-
rek o znaczeniu strategicznym dla
firmy, a ten zastąpiony, mniej no-
woczesny, ale całkowicie sprawny
i wydajny, trafi do osób, które dziś
pracują na najstarszych urządze-
niach.
Zakupom powinno towarzyszyć
efektywne wykorzystanie har-
dwaru…
Spółka cierpi na deficyt sprzętu
komputerowego – zarówno nowego,
jak i używanego. Tymczasem często,
gdy ktoś odchodzi z firmy nie zda-
je swojego komputera, który ląduje
gdzieś na dnie szafy. Oceniamy, że
odzyskanie nieużywanego sprzętu
i rozdysponowanie go wśród potrze-
bujących pracowników znacząco po-
prawiłoby sytuację. Dlatego zależy
namna opracowaniu, za zgodą Zarzą-
du, odpowiedniej procedury umożli-
wiającej namierzenie i przejęcie „za-
pomnianych” urządzeń. Apelujemy
też do wszystkich komórek organi-
zacyjnych firmy, aby przeprowadziły
remanent i przekazały do Wydziału
Service Desk niepotrzebne kompu-
tery, drukarki, monitory czy drobny
osprzęt.
Zdarza się, że i nowszy sprzęt
odmawia posłuszeństwa, nie
działa poczta albo Internet.
W takiej sytuacji pomoc przyda-
łaby się natychmiast…
Odchodzimy od sposobu reali-
zacji zgłoszeń na zasadzie „głowa
w drzwiach” pokoju serwisantów.
Przy takiej liczbie pracowników
i zgłoszeń trzeba wyeliminować cha-
os. Nie ma miejsca na manufakturę.
ITIL (kodeks postępowania dla dzia-
łów informatyki – zbiór zaleceń, jak
efektywnie i skutecznie oferować
usługi informatyczne) określa wy-
tyczne do prawidłowego działania
Koniec z głową w drzwiach
Sieć informatyczna jest jak krwioobieg. Długotrwałe zaniedbania grożą zawałem. O tym, jakie
zmiany pozwolą PKP Intercity czuć się coraz lepiej, a pracownikom ułatwią wykonywanie
obowiązków rozmawiamy z
Tomaszem Henkelmanem
, Naczelnikiem Wydziału Service
Desk w Centrali.